Declarația privind politica și obiectivele în domeniul calității și securității informației

Întreprinderea de Stat „Centrul Informațional Agricol” (Î. S. „CIA”) este agentul economic independent, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, responsabilă de implementarea procesului de Transformare Electronică prin intermediul programului strategic de modernizare tehnologică a politicilor de dezvoltare a sectorului agroindustrial (e-Agricultură), de consolidarea și integrarea resurselor informaționale agricole la resursa informațională a Statului. Î.S. „CIA” menține și gestionează sistemele informaționale automatizate din sectorul agroindustrial și are ca sarcină oferirea informației veridice autorităților competente și altor entități interesate, responsabile de implementarea politicilor de dezvoltare din acest domeniu.

Implementarea calității și securității informației în cadrul Î. S. „CIA” se efectuează în baza standardelor ISO 9001 și ISO 27001, care ne ghidează spre practica internațională și ne oferă suport metodologic privind realizarea cu succes a unui sistem de management al calității.

Prin intermediul procedurilor implementate, conform acestor standarde, garantăm calitatea, confidențialitatea, disponibilitatea și integritatea resurselor informaționale ale organizației, astfel, îmbunătățind și optimizînd toate procesele de activitate din cadrul întreprinderii.

Prin implementarea unui Sistem de Management Integrat (SMI) noi, personalul din cadrul Î. S. „CIA”, ne angajăm să lucrăm responsabil și consecvent fără nici o abatere de la normele scrise pentru a oferi beneficiarilor noștri o informație calitativă. Dorința noastră este să lucrăm în beneficiul autorităților competente și populației, oferind suport informațional pentru necesitățile acestora. De aceea, ne asumăm întreaga responsabilitate pentru:

 • Conformarea cu legislația și documentele normative în vigoare aplicabile sistemului de management al calității și securității informației;
 • Identificarea resurselor necesare pentru implementarea SMI;
 • Realizarea obiectivelor stabilite în domeniul calității;
 • Îmbunătăţirea continuă a sistemului integrat de management prin acțiuni de prevenire a riscurilor de fraudare a informației;
 • Adaptarea permanentă a activității desfășurate la factorului uman și evaluare a tuturor tipurilor de riscuri;
 • Îmbunătățirea continuă a proceselor ce țin de activitatea întreprinderii;
 • Îmbunătățirea continuă a nivelului de instruire, informare și conștientizare a angajaților în ceea ce privește calitatea și securitatea informației;
 • Încurajarea permanentă a eforturilor pentru îmbunătățirea continuă a calității muncii, asigurând garanția că aceasta este realizată în conformitate cu baza legislativă și normativă;
 • Îmbunătățirea continuă a managementului calității prin raportarea acestora la documentele elaborate;
 • Cunoașterea și aplicarea de către toți angajaţii a politicii şi obiectivelor strategice stabilite;
 • Analiza periodică a calității sistemului integrat de management și stabilirea măsurilor în vederea îmbunătățirii continuă al acestuia.

Pornind de la această politică, Î. S. „CIA” își stabilește următoarele obiective:

 • Să menţină și să gestioneze toate sistemele informaţionale automatizate din sectorul agroindustrial;
 • Să asigure confidențialitatea informațiilor utilizate;
 • Să ofere informații veridice în conformitate cu baza normativ - legislativă a Statului;
 • Să realizeze prevederile Hotărârii Guvernului nr. 710 din 20.09.2011 cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) prin intermediul implementării programului strategic de modernizare tehnologică a politicilor de dezvoltare a sectorului agroindustrial (e-Agricultură);
 • Să nu creeze nici o situație de alertă, care ar putea apărea din vina Î. S. „CIA”;
 • Să nu ofere informații eronate ce ar afecta activitatea beneficiarilor.

În calitate de director al Î. S. „CIA”, afirm cu certitudine: „Calitatea și securitatea informației constituie pilonii temeliei reputației noastre. În acest context, Vă asigur cu toată responsabilitatea că în cadrul Întreprinderii se respectă exigent și cu corectitudine politica și obiectivele stabilite pentru calitatea și securitatea informației. Totodată, garantez că voi asigura resursele necesare pentru instruire, mediul de lucru și stimularea angajaților în contextul promovării managementului calității”.

Prezenta declarație, cu obligativitatea și angajamentul respectării acesteia și a documentelor sistemului integrat de management este adusă la cunoștința personalului întreprinderii prin adaptarea și afișarea acesteia.                                                                        

Andrei TIMUȘ, Director Î.S. „Centrul informațional Agricol”Layout by Victor Diacon